2005/964/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005 , για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας για τη δασμολογική ατέλεια των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολλαπλών ψηφίδων (MCPs) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ