Sag C-115/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 30. juni 2016 — Secretary of State for the Home Department mod NA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel anmodning — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — artikel 13, stk. 2, første afsnit, litra c) — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 12 — ret til ophold for familiemedlemmer til en unionsborger — ægteskab mellem en unionsborger og en tredjelandsstatsborger — vold i hjemmet — skilsmisse efter unionsborgerens udrejse — bevarelse af ret til ophold for den tredjelandsstatsborger, der har forældremyndigheden over fællesbørn, der er unionsborgere)