Дело C-115/15: Решение на Съда (първи състав) от 30 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединеното кралство) — Secretary of State for the Home Department/NA (Преюдициално запитване — Членове 20 и 21 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Член 13, параграф 2, първа алинея, буква в) — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Член 12 — Право на пребиваване на членове на семейството на гражданин на Съюза — Брак между гражданин на Съюза и гражданин на трета държава — Актове на домашно насилие — Развод, предшестван от отпътуването на гражданина на Съюза — Запазване на правото на пребиваване на гражданина на трета държава, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите им деца, граждани на Съюза)