Заключение на генералния адвокат Saggio представено на25 май 2000 г. # Комисия на Европейските общности срещу Hitesys SpA. # Арбитражна клауза. # Дело C-356/99. Комисия/Hitesys TITJUR