Дело C-25/15: Решение на Съда (пети състав) от 9 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Törvényszék — Унгария) — производство срещу István Balogh (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Право на устен и на писмен превод — Директива 2010/64/ЕС — Приложно поле — Понятие „наказателно производство“ — Производство, предвидено в държава членка, за признаването на решение по наказателноправни въпроси, постановено от юрисдикция на друга държава членка и за вписването в регистъра за съдимост на произнесена от тази юрисдикция присъда — Разходи, свързани с превода на това решение — Рамково решение 2009/315/ПВР — Решение 2009/316/ПВР)