Писмен въпрос E-2205/08, зададен от Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) на Комисията. Държавна помощ в Полша