Дело C-483/14: Решение на Съда (трети състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (Преюдициално запитване — Римска конвенция — Приложим закон — Презгранично сливане — Директива 78/855/ЕИО — Директива 2005/56/ЕО — Сливане чрез придобиване — Защита на кредиторите — Прехвърляне на всички активи и пасиви на придобиваното дружество към придобиващото дружество)