Комисия/Ирландия TITJUR Заключение на генералния адвокат Kokott представено на14 септември 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 79/409/ЕИО - Опазване на дивите птици - Член 4 и член 10 - Транспониране и прилагане - IBA 2000 - Значение - Качество на данните - Критерии - Свобода на преценка - Директива 92/43/ЕИО - Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - Член 6 - Транспониране и прилагане. # Дело C-418/04.