Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз - Приложение VII:Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, Румъния - 2.Свободно предоставяне на услуги