Писмен въпрос E-4989/07, зададен от Glenis Willmott (PSE) на Съвета. Състояние на правата на човека в Сирия