Daiichi Pharmaceutical/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 15 март 2006 г. # Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция. # Дело T-26/02. TITJUR