Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 30/97 от 12 юни 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$