Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas ELT C 211, 8.9.2007