PROPCELEX Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочното финансиране на Съвместната програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха в Европа (ЕМЕП)