Писмен въпрос E-6114/09, зададен от Joanna Senyszyn (S&D) на Съвета. Европейски институт за равенство между половете