Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.8019 — Advent International/Nuplex Industries) (Текст от значение за ЕИП)