Решение на Комисията от 14/02/2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8755 - PAI / BCIMC / REFRESCO) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)