Регламент (ЕО) № 878/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за установяване на преходни мерки по отношение на някои животински субпродукти, класифицирани като материали от категории 1 и 2 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)