Решение на Съда от 3 март 1988 г. # Allen and Hanburys Ltd срещу Generics (UK) Ltd. # Искане за преюдициално заключение: House of Lords - Обединеното кралство. # Дело 434/85. Allen & Hanburys TITJUR