Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1090 оd 24. srpnja 2020. o odobrenju L-histidin monohidroklorid monohidrata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste (Tekst značajan za EGP)