Официален вестник на Европейския съюз, C 308, 03 декември 2008г