Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 37/98 z 30. apríla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP