Απόφαση της μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 37/98 της 30ής Απριλίου 1998 για τροποποίηση του παραρτήματος XVIII (υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ