Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение XVIII (Здравеопазване и безопасност на труда, право на труд и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП$