Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7950 — EGB/GP) (Текст от значение за ЕИП)