Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8092 — PSP/OTPP/Cubico/Renewable Energy Power Generation Companies) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)