Υπόθεση T-752/20: Προσφυγή-αγωγή της 21ης Δεκεμβρίου 2020 — IMG κατά Επιτροπής