PROPCELEX Решение на Комисията от 13 април 2004 година за приемане на гаранция по антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на силиций с произход от Русия (нотифицирано под номер С(2004) 1312)