Съвместно действие от 17 декември 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно сближаване на законите и практиките на държавите-членки на Европейския съюз за борба наркоманиите и превенция и борба с незаконния трафик на наркотици$