Заключение на генералния адвокат Roemer представено на4 май 1971 г.