Заключение на генералния адвокат Roemer представено на4 май 1971 г. # Anne Duraffour срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 18-70. Duraffour/Съвет TITJUR