Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7953 – AXA/Group CM-11/Target) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)