Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7953 — AXA/Group CM-11/Target) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)