Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)9651 — 2014/2508(DEA)