Заключение на генералния адвокат Mayras представено на28 юни 1979 г.