Дело C-613/12: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 24 декември 2012 г. — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld