Решение на Комисията от 01/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7815 - GROUPE BOUYGUES / ADP / MERIDIAM / RAVINALA AIRPORTS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на френският език е автентичен)