Становище на Комитета на регионите относно „Европейските столици на културата за периода 2020–2033 г.“