Писмен въпрос P-009612/11 Olga Sehnalová (S&D) до Комисията. Взаимно признаване на предимствата за лицата с увреждания в ЕС