Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7939 — HDI Assicurazioni/CBA Vita/Sella Life) (Текст от значение за ЕИП)