Резолюция относно социалното и културното приобщаване и участие на младите хора