TITJUR Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на16 декември 1963 г. # Claude Lassalle срещу Европейски парламент. # Дело 15-63. Lassalle/Парламент