Решение на Съда (първи състав) от 25 ноември 2004 г. Решение на Съда (първи състав) от 25 ноември 2004 г.#KPN Telecom BV срещу Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).#Искане за преюдициално заключение: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Нидерландия.#Директива 98/10/ЕО.#Дело C-109/03.