Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година