Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5679 — Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) Текст от значение за ЕИП