Дело C-147/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Città Metropolitana di Bari, преди Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato Srl (Преюдициално запитване — Опазване на околната среда — Управление на отпадъците — Директива 2006/21/EО — Член 10, параграф 2 — Запълване на екскавационни кухини с отпадъци, различни от миннодобивните — Депониране или оползотворяване на посочените отпадъци)