Писмен въпрос P-0188/08 зададен от Eluned Morgan (PSE) на Комисията. Енергоспестяващи лампи