/* */

C/2016/1224 Делегиран регламент (ЕС) 2016/909 на Комисията от 1 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съдържанието на уведомленията, подавани до компетентните органи, и относно воденето, публикуването и поддържането на списъка с уведомления (Текст от значение за ЕИП)