Дело C-484/16: Определение на Съда (девети състав) от 13 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di Taranto — Италия) — Наказателно производство срещу Antonio Semeraro (Преюдициално запитване — Явна липса на компетентност — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2012/29/ЕС — Член 2, параграф 1, буква a) — Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 49, 51, 53 и 54 — Престъпни деяния, свързани с обида — Отмяна от националния законодател на престъпление, свързано с обида — Липса на привръзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)