/* */

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП