TITJUR Kanal 5 и TV 4 Заключение на генералния адвокат Trstenjak представено на11 септември 2008 г. # Kanal 5 Ltd и TV 4 AB срещу Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa. # Искане за преюдициално заключение: Marknadsdomstolen - Швеция. # Авторско право - Организация за управление на авторски права с фактически монополно положение - Събиране на такса за телевизионното излъчване на музикални произведения - Метод за изчисляване на тази такса - Господстващо положение - Злоупотреба. # Дело C-52/07.